Dernek HakkındaDernekevi

Derneğin ilkeleri ve Amacı

DERNEK İLKELERİ

Spor etkinliklerine katılmak bir insan hakkıdır. Dernek; yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun, Atletizm etkinliklerine katılan her birey için spor ve serbest zaman etkinliklerini değerlendirebileceği ortam ve olanakların yanı sıra, bu etkinliklerini amaca uygun olarak sürdürebilmesi içinde eğitilmiş, nitelikli atletizm antrenörleri ve eğitmenlerince yönlendirilen eğitim alma hakkı anlayışını da yaygınlaştırmayı öne çıkartmaktadır.

Dernek üyeleri ve üyelerinin etkinlikleri sırasında ilişkide bulunduğu kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılmamasını ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmamasını gözetir.

Her üye ve temsil ettiği meslek grubu eşit haklara sahiptir. Bu açıdan dernek içerisinde yer alan üyelerden atletizm antrenörleri yada atletizm eğitmenlerinin sayısal çoğunluğa bakılmaksızın temsil eşitliği dengesini sağlamak için daha az sayıda olan grup için adaletli bir pozitif ayrımcılık yapılarak atletizm antrenör belgeli üyeler ile atletizm eğitmeni üyeler, yönetim ve alt kurullarında sayısal olarak eşit oranlarda(50:50) temsil edilirler.

Atletizm antrenörleri ve eğitmenlerinin, sağlık ve sosyal güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, stratejiler geliştirmek atletizm antrenörleri ve eğitmenleri arasında ve kamuoyunda konu ile ilgili farkındalık yaratmak , spor örgütünü ve ilgili kuruşları gerekli yasal/politik önemler konusunda uyarmak,girişimlerde bulunmak ve işbirliği yapmak,

Dernek Üye olan bireylerin, ve üyelerinin etkinlik ortamında ilişkide bulunduğu bireylerin, herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmaksızın etkinliklerini sürdürebilmesi için önlemleri almaya ve bu hakları korumayı ilke edinmiştir.

Dernek spor alanında ve atletizm antrenörleri ve eğitmenlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel istismar ve cinsel sömürü ,çocuk istismarı, manipülasyon vb sporun özünü bozacak olan sporun ahlâkî değerleri zedeleyici ve onun eğitici ve sağlığı teşvik edici işleyişini değiştiren eylemlerin de karşısında olarak önlemler alır, bu konuda ilgili kurum ve kuruşlar ile işbirliği yapar, müdahil olur.

Dernek kadınlar üyeler için bir dezavantaj oluşturan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini konusunda adaletli pozitif ayrımcılığı ilke edinmiştir. Yönetim ve alt kurullarda belirlenen üye sayısının en az%30-40 nun kadınlardan oluşturulması zorunluğunu içeren bir cinsiyet kotası uygulaması çerçevesinde adaletli bir pozitif ayrımcılık ile, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini dengelemeye ve kadın katılımını arttırmaya çalışır.

Dernek üyelerinin sağlık ve sosyal güvenliğinin sağlanması ve çalışmak koşullarının geliştirilmesini öne almaktadır. Meslek etiği çerçevesinde üyelerinin etik davranışlar geliştirmesini ve üyelerinin davranışlarını denetleyerek insancıl bir spor anlayışının gelişimini ilke edinir.

Atletizmi Yaşayanların ve Yaşatanların Yeri
ÖZGÜR ATLETİZM ANTRENÖRLERİ VE EĞİTMENLERİ DERNEĞİ

Dernek Amaçları

Dernek, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye’de Antrenörlük belgesi vermeye yetkilendirilmiş kurumlar tarafından ya da yurt dışı kuruluşlar tarafından verilmiş değişik kademelerde ve unvanlarda Atletizm Antrenörü ve/veya eğitmenlik belgesine sahip olan Atletizm Antrenörü ve eğitmenlerinin mesleki eğitimlerini geliştirmek, faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Antrenör ve eğitmenlik mesleğinin kural ve ilkelerini ile etik değerlerini gözeterek ,antrenör ve eğitmelerin manipilasyon, cocuk ve kadın istismarı taciz,ayrımcılık, şiddet, ırk,ırk ve toplumsal cinsiyet ayrımı vb Spor değerlerine uygun olmayan yaklaşımların dışında, temel hak ve özellikleri koruyucu eşitlikçi,demokratik,çoğulcu,katılımcı ve saydam bir tutumla davranış sergilemelerinı desteklemek ,aykırı davrananlar hakkında ilgili birimlere gerekli işlemlerin yapılması için duyuruda bulunmak ve haklarını korumak

Atletizm antrenörleri ve eğitmenlerinin, sağlık ve sosyal güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, stratejiler geliştirmek atletizm antrenörleri ve eğitmenleri arasında ve kamuoyunda konu ile ilgili farkındalık yaratmak , spor örgütünü ve ilgili kuruşları gerekli yasal/politik önemler konusunda uyarmak,girişimlerde bulunmak ve işbirliği yapmak,

Üyelerin yasal olarak sporcu, kulüp, ve federasyon ve medya ve sponsorlarla yapacağı anlaşma ve sözleşmelerinde hukuksal boyutlarda tanık(şahit) olarak yer almak, gerektiğinde müdahil olmak, üye tarafından yetkilendirildiğinde üyeyi temsil etmek,

Spor örgütü, atletizm federasyonu ve üniversiteler gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Atletizm antrenörlüğü ve eğitmenliği eğitimi ile ilgili örgün ve yaygın eğitimlerinin yada eğitimlerin bazı bölümleri ile hizmetiçi eğitimleri,kademe geçişlerindeki zorunlu kurs ve seminer gibi eğitim etkinliklerinin,E-öğretim,sanal eğitim yada diğer eğitim uygulamaların dernek aracılığı ya da dernek tarafından özel olarak da yapılması için yetkilendirilmesini sağlamak,

Atletizmdeki gelişmiş ülkelerdeki bilgileri, yayınları, üyelerine daha çabuk ve sağlıklı olarak ulaştırabilmek için eğitim merkezleri kurmak, bilgilendirici yayınlar yapmak

Yasalar çercevesinde anma ve hizmet ödülleri oluşturmak,özel ödüller ve burslar vermek üyelerine sosyal yardımda bulunmak,üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerde (geziler düzenlemek, sandıklar ve kamplar kurmak, kooperatif veya diğer kuruluşlarla üyeleri için sözleşmeler yapmak, lokal açmak vb.) bulunmak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *