Dernek Hakkında

Neden ‘Özgür Atletizm Antrenörleri ve Eğitmenleri derneği’ Kuruldu?

Muharrem Or
Dernekten Okur'a

Gittiğimiz deplasmanlarda ,yaptığımız sohbetlerde bizler ülke sorunlarını ve de Atletizmi konuşuruz. Bu sohbetler bizlerin birlikte hareket edeceği bir meslek örgütüne ihtiyacımız olduğu düşüncesine ulaştırdı. Bu nedenle de , Ne Yapabiliriz? Ne yapmalıyız? Nasıl yapmalıyız?  Amacımız ne olmalı? Örgütlenmemiz nasıl olmalı? konusunda düşünceler ürettik!  Yapabiliriz dedik. Ardından kurucu üyelerimizi belirleyip yola çıktık ve dernekle ilgili çalışmalar yapmaya başladık isterseniz bunlardan biraz bahsedeyim.

Önce kendimize dernek nasıl olmalı? konusunda sorular sorduk. Sorulan sorulara cevap vererek tüzüğümüzü oluşturduk. İsterseniz bu sorulara bulduğumuz ve tüzüğümüzde yer alan cevaplardan biraz konuşalım:

 Kimler üye olabilirdi?

Atletizm Antrenör ve eğitmenlik belgesine sahip olan ve Atletizm yapmış Atletizme hizmet etmiş (Atletizmde İdarecilik Hakemlik vb.)Kişiler üye olabileceğini kararlaştırdık.

 Kadın üye konusu hepimizin önemsediği bir konuydu. Yönetim ve alt kurullarda görev alacak kadınlar için nasıl bir uygulama yapılacaktı ?”

Derneğimiz kadın üyeler için bir dezavantaj oluşturan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini konusunda adaletli pozitif ayrımcılığı ilke edinmiştir. Yönetim ve alt kurullarda belirlenen üye sayısının en az%30-40 nın kadınlardan oluşturulması zorunluğunu içeren bir cinsiyet kotası uygulaması çerçevesinde adaletli bir pozitif ayrımcılık ile, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini dengelemeye ve kadın katılımını arttırmaya çalışacaktır”. yaklaşımımı bizim genel bakış açımız oluşturdu.

Yönetimiz de yer alan antrenör ve eğitmenler Yönetimde nasıl temsil edileceklerdi?

Her üye ve temsil ettiği meslek grubu eşit haklara sahiptir. Bu açıdan dernek içerisinde yer alan üyelerden atletizm antrenörleri yada atletizm eğitmenlerinin sayısal çoğunluğa bakılmaksızın temsil eşitliği dengesini sağlamak için daha az sayıda olan grup için adaletli bir pozitif ayrımcılık yapılarak atletizm antrenör belgeli üyeler ile atletizm eğitmeni üyeler, yönetim ve alt kurullarında sayısal olarak eşit oranlarda(50:50) temsil edilirler.

Çalışma alanlarımız neler olacaktı?

 • Atletizm antrenörleri ve eğitmenlerinin meslekleri ile ilgili ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarını korumak, kurum ve kuruluşlar ve sosyal ortamda temsilini sağlamak

 • Antrenör ve eğitmenlik mesleğinin kural ve ilkeleri ile etik değerlerini gözeterek, antrenör ve eğitmelerin manipülasyon, çocuk ve kadın istismarı taciz, ayrımcılık, şiddet, ırk ve toplumsal cinsiyet ayrımı vb Spor değerlerine uygun olmayan yaklaşımların dışında, temel hak ve özgürlükleri koruyucu, eşitlikçi, demokratik, çoğulcu, katılımcı ve saydam bir tutumla davranış sergilemelerini desteklemek ,aykırı davrananlar hakkında ilgili birimlere gerekli işlemlerin yapılması için duyuruda bulunmak ve haklarını korumak,

 •  üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerde (geziler düzenlemek, yardım sandıkları ve kamplar kurmak, kooperatif veya diğer kuruluşlarla üyeleri için sözleşmeler yapmak, lokal açmak vb.) bulunmak, Türk Atletizminin gelişmesi ve güçlenmesi yönündeki çalışma ve etkinliklere antrenörler ve eğitmenlerin daha etkin bir biçimde katılımını sağlamak,

( Amaçlarımızı ve çalışma alanlarını ayrıntılı bir biçimde tüzükte okuyabilirsiniz)

Önemle üzerinde durduğumuz bir konu da Derneğimizin ilkelerinin neler olmalıdır? konusu idi! Aşağıda tüzükte yer alan ilkeler konusunda uzlaştık :                             

  • Spor etkinliklerine katılmak bir insan hakkıdır. Dernek; yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun, Atletizm etkinliklerine katılan her birey için spor ve serbest zaman etkinliklerini değerlendirebileceği ortam ve olanakların yanı sıra, bu etkinliklerini amaca uygun olarak sürdürebilmesi içinde eğitilmiş, nitelikli atletizm antrenörleri ve eğitmenlerince yönlendirilen eğitim alma hakkı anlayışını da yaygınlaştırmayı öne çıkartmaktadır.

  • Dernek üyeleri ve üyelerinin etkinlikleri sırasında ilişkide bulunduğu kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılmamasını ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmamasını gözetir.

  • Dernek Üye olan bireylerin ve üyelerinin etkinlik ortamında ilişkide bulunduğu bireylerin herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmaksızın etkinliklerini sürdürebilmesi için önlemleri almaya ve bu hakları korumayı ilke edinmiştir.

  • Dernek spor alanında ve atletizm antrenörleri ve eğitmenlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel istismar ve cinsel sömürü, çocuk istismarı, manipülasyon vb sporun özünü bozacak olan sporun ahlâkî değerleri zedeleyici ve onun eğitici ve sağlığı teşvik edici işleyişini değiştiren eylemlerin de karşısında olarak önlemler alır, bu konuda ilgili kurum ve kuruşlar ile is birliği yapar, müdahil olur.

  • Her üye ve temsil ettiği meslek grubu eşit haklara sahiptir. Bu açıdan dernek içerisinde yer alan üyelerden atletizm antrenörleri yada atletizm eğitmenlerinin sayısal çoğunluğa bakılmaksızın temsil eşitliği dengesini sağlamak için daha az sayıda olan grup için adaletli bir pozitif ayrımcılık yapılarak atletizm antrenör belgeli üyeler ile atletizm eğitmeni üyeler, yönetim ve alt kurullarında sayısal olarak eşit oranlarda(50:50) temsil edilirler.

Geçmişte ve günümüzde atletizme hizmet ve destek verenleri de unutmamamız gerekiyordu. Bunun içinde onların onursal üyelerimiz olarak derneğimizde yer alması için aşağıdaki maddeyi tüzüğümüze ekledik.

Türk atletizmine yararlı hizmetleri bulunanlar, atletizm alanının, antrenör ve eğitmenliğin gelişmesi için maddi ve manevi katkıda bulunan kişiler, yurt dışında atletizm alanında çalışan antrenör ve eğitmenler, dernek çalışmalarına ilgi duyan fakat asli üyelik özelliklerinden hiçbirini taşımayan üyelerdir. Yönetim Kurulu tarafından uygun görülenler, Derneğe Onursal Üye olarak kabul edilebilirler. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme hakkına sahip olmazlar,
Onursal üyeler, Genel Kurul toplantılarına dinleyici olarak katılabilirler.
Kısaca; tüzükte yer alan, ya da almayan ama çalışma yapılan Konulara değinmeye çalıştım.
Birlik ve beraberlik içinde olursak bir çok sorunun üstesinden geleceğimiz inancındayım.
Tüm atletizm camiasını derneğimize üye olmaya davet ediyorum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *