ANTRENÖRLERiz bırakanlar

Bu Dünyadan Sedat Türkmen Geçti !

ilhan Bayısın
Nurullah Candan-Eğitmen

Yaşamak ve Mutluluk
• İnsan denilen varlık elbette mutlulu ğu arayacaktır. Sorun
şudur: mutluluk nerede?
• Mutluluk bir kelebeğin, at arabasının ya da meşin topun peşinde koşmaktır. Mutluluk,
şırıl şırıl akan bir derenin veya bir engelin ya da yüksek atlama çıtasının üzerinden atlamaktır. Mutluluk yeşil
dağlarda günlerce hiç şikayet etmeden koyun yaymakta, da
ğa tırmanmakta ya da ye şillikler arasında kır-dağ ko
şusu yapmaktır.
Mutluluk, oyun oynamak, spor yapmak ve öylece yaşamaktır.
Ya şam bize çeşitli mutluluklar sunmaktadır.
• Bir düşünür ‘davranışlarımızın nedeni mutlu olma iste ği, ya
şamın ereği ise hazdır’, derken kuşkusuz bunu vurgulamış
tır. Oyun, egzersiz ve spor haz veren bir etkinliktir.
• Ö ğretmenler ile antrenörler oyun ve sporun bu gizil gücü ile ö ğrencilerini tanış
tırıp kayna ş
tıran ve bu ili
şkilerden bireysel ve
toplumsal yararlar sa
ğlamak için çalışan bir mesle
ğin temsilcileridir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *